Rapporten en getuigschrift

Toetsen en rapporten

Het rapport is in de eerste plaats bedoeld voor de ouders.
U vindt er informatie over:
• de leer- en leefhouding van het kind
• de resultaten van de verschillende leergebieden: godsdienst, Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie, muzische opvoeding, bewegingsopvoeding en Frans
• het AVI-leesniveau dat het kind behaalt
• informatie over ‘bewegingsopvoeding’ op school
De toetsen handelen meestal over een bepaald leerstofgeheel. Alle toetsen worden door de ouders nagekeken en gehandtekend.
We vragen u elk rapport dat de leerlingen meekrijgen naar huis na inzage te ondertekenen en terug mee te geven naar school.
De kinderen krijgen een rapport mee na ongeveer 9 schoolweken. Dat houdt in dat er per schooljaar 4 rapporten voorzien zijn nl. een herfstrapport, winterrapport, lenterapport en zomerrapport.
Bij het begin van het nieuwe schooljaar, op 1 september, brengen de kinderen het rapport van het vorige schooljaar opnieuw mee naar de klas.

Getuigschriften

Ieder schoolbestuur, bij delegatie de directie, kan op voordracht en na beslissing van de klassenraad (de directie en de leerkrachten van de derde graad) een getuigschrift uitreiken aan de regelmatige leerlingen uit het gewoon lager onderwijs. De klassenraad oordeelt op basis van het totaal pedagogische dossier of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met volgende criteria:
– Het schoolrapport van het lopende en voorafgaande schooljaar
– De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar
– De gegevens van het leerlingvolgsysteem
– Het observatieverslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogst aantal lestijden gegeven heeft
aan de leerling
De kinderen ondertekenen vervolgens hun getuigschrift in twee exemplaren: het origineel krijgen de kinderen mee met het eindrapport, de school bewaart een kopie.

Met de ouders van kinderen die vermoedelijk het getuigschrift niet zullen behalen wordt dit reeds tijdens de oudercontacten van november of april ter sprake gebracht. De school kan dan ook voorstellen een aangepast programma voor wiskunde te volgen, afgestemd op het bereikte niveau van de kinderen. Dergelijke aanpassingen, gevolgd door een doorverwijzing naar het eerste jaar secundair onderwijs in de B-stroom, kunnen indien nodig ook reeds in het vijfde leerjaar gebeuren.

Ouders die niet akkoord gaan met de beslissing van de school wenden zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept.

De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst.
Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur.

Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie waarin verklaard wordt dat de leerling de lessen in het laatste jaar van de basisschool regelmatig heeft gevolgd.

Organisatie van de leerlingengroepen

De school beslist in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.