Leerplicht

Kinderen worden leerplichtig in september van het jaar waarin ze 5 jaar worden. Ze zijn dan wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het kind op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs vertoeft is het onderworpen aan de leerplichtcontrole en moet het op school aanwezig zijn.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen of een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Zesjarige leerlingen kunnen pas starten in het lager onderwijs van een Nederlandstalige school als ze het schooljaar voordien voldoende Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd hebben of geslaagd zijn in een taaltest.

Hij/zij moet daarvoor aan de volgende voorwaarden voldoen:

• het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest, voor 5-jarige kleuters 290 halve dagen
• voldoen aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die taalproef vast. Het CLB is bevoegd die taalproef af te nemen in de school waarmee ze samenwerkt.
• beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.